вторник, 17 июня 2014 г.

PROBLEMELE RESURSELOR ACVATICE ÎN MOLDOVA 2006-2009

Problemele resurselor acvatice în Moldova. 2006-2009. pdf


       MONUMENTE HIDROLOGICE ALE NATURII      
                        
1. Ciobanu, Valerian. Parcul Naţional „ Nistrul de Jos” (argumente) // Mediul Ambiant. – 2003. – Nr 5. – P. 24-28.
2. Contribuţii la cercetarea florei rezervaţiei naturale de stat "Prutul de Jos" / Gh. Postolache, L. Chetroi, I. Bejenaru [et al.] // Ocrotirea, reproducerea şi utilizarea plantelor : [tezele] al 1-ul Congr. al Botaniştilor, 22-23 sept. 1994. – Ch., 1994. – P. 33-34.
3. Dodon, Olga. Ariile protejate din Câmpia Prutului de Mijloc / Olga Dodon, Marcel Revenco // Analele şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ştiinţe ale naturii şi exacte. – Ch., 2011. – P. 74-80.
4. Miron, Aliona. Vegetaţia luncilor râurilor mici din stânga Prutului de Mijloc : autoref. tz. doct. Specialitatea 03.00.05 – Botanica / cond. şt. : Postolache Gheorghe ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică(Institut). – Ch. : S. n., 2009. – 27 p.
5. Postolache, Gh. Diversitatea fitocenozelor acvatice din rezervaţia „Prutul de Jos” / Gh. Postolache, D. Postolache, Lidia Chetroi // Biodiversitatea vegetală a Republicii în preajma mileniului III : rezumate Congr. 2-a al Soc. de Botanică din Rep. Moldova, 12-13 noiem. 1998. – Ch., 1998. – P. 46-47.
6Postolache, Gheorghe. Flora şi vegetaţia rezervaţiei Iagorlâc // Ecosfera. – 2000. – Nr 5. – P. 5.
7. Postolache, Gheorghe. Flora şi vegetaţia rezervaţiei „Prutul de Jos” / Gheorghe Postolache, Lidia Chetroi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţe biologice şi chimice. – 1997. – Nr 3. – P. 13-20.
8. Postolache, Gheorghe. Prutul de Jos este expus unui mare pericol // Natura. – 2002. – Dec.(Nr 12). – P. 4.
9. Postolache, Gheorghe. Zona cu protecţie integrală din Rezervaţia Prutul de Jos // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 2. – P. 21-26.
10. Rezervaţia Prutul de  Jos / Gheorghe Postolache, Andrei Munteanu, Dragoş Postolache [et al.]. – Ch. : S. n., 2012.(F.E.-P.”Tipogr. Centrală”). – 152 p.: il.,tab., fotogr. – Bibliogr.: p. 148-150 (58 tit.). – ISBN 978-9975-53-153-5.
11. Rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos” // Revista Apelor. – 2009. – Nr 8. – P. 18-19.
12. Stănilă, Cristina. Impactul antropic asupra rezervaţiei ştiinţifice „Prutul de Jos” // Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic. – 11-a ed.: rezumatele comun. conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 25 noiem. 2010. – Ch., 2010. – P. 102-103.
13. Şalaru, Victor. Algele edafice din rezervaţia ,,Feteşti” şi fitocenozele din vecinătatea ei / Victor Şalaru, Vasile Şalaru, Neli Chicu // Analele Ştiinţifice ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe chimico – biologice. – Ch., 2002. – P. 189-192.
14. Ţarigradschi, Valeriu. Valea Prutului de Mijloc : [despre protejarea complexului natural] // Natura. – 2010. – Oct. (Nr 10). – P. 4.
15. Ţurcanu, Sergiu. Evaluarea potenţialuui turistic al rezervaţiilor ştiinţifice din cadrul văii Prutului / Sergiu Ţurcanu, Sergiu Baciu // Cercetare şi inovare-perspective de evoluţie şi integrare europeană : şt. reale şi exacte : rezumatele comun. conf. şt. a masteranz. şi doctoranz., 23 sept. 2009. – Ch., 2009. – P. 49-50.

             
Alcătuitor : Valentina  Gurieva


понедельник, 16 июня 2014 г.

понедельник, 12 мая 2014 г.

PROBLEMA CALITĂŢII APEI

     

   Problema calităţii apei


   Problemele resurselor acvatice şi utilizarea lor raţională, problema calităţii apei sunt unele dintre cele mai acute şi importante probleme în Moldova. Aceaste probleme influenţează foarte multe aspecte ale vieţii sociale şi economice de-a lungul istoriei a existenţei statului. În prezent, calitatea apei din ţara este o problemă, active dezbătută de mediile politic, medical, ingineresc, geografic, precum şi forumurile sociale şi economice. V-om enumera câteva aspecte ale acestei probleme în Republica Moldova

• Republica Moldova ocupă unul din ultimele locuri în Europa în ceea ce priveşte rezervele de apa potabilă pe cap de locuitor: 

  - lipsa de apă afectează în mod negativ calitatea vieţii şi economia ţării. 

• Calitatea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane a ţării, în cele mai multe cazuri nu corespunde cu standardele republicane, europene şi internaţionale (UNESCO, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi altele). 

- apă de suprafaţă, în cele mai multe părţi ale ţării este contaminată de surse antropice, în special de nitraţi. 

• În Republica Moldova nu există un cadru legislativ coerent pentru gestionarea surselor de apă, implementarea tehnologii moderne de purificare a apei, de re-utilizarea şi irigare. 

• La multe întreprinderi, şi în zonele rurale nu există instalaţii de tratare a apelor uzate sau ele sunt în stare nefuncțională. 
• Mortalitatea şi morbiditatea din cauza calităţii proaste a apei este mai mare în mediul rural decât în ​​oraşe. 
     Pentru rezolvarea problemelelor enumerate mai sus, generate de cantitatea şi calitatea apelor, savanţii AŞM elaborează programe de Stat, care vor contribui la abordarea integrată a activităţilor legate de gestionarea  resurselor acvatice, reducerea impactului negativ al factorilor antropici asupra calităţii apelor, reciclarea şi reutilizarea apelor, asigurarea cu apă potabilă a tuturor localităţilor Statului. Realizarea acestor programe va avea un impact poziti  atât asupra mediuli înconjurător şi asupra creşterii economice şi a calităţii vieţii a populaţiei şi a ţării în ansamblu. 


                                                                       Valentina Gurieva
                                                                        bibliograf grad. 1.

   

пятница, 17 января 2014 г.

CERCETĂTORII ŞTIINŢIFICI ÎN DOMENIUL "RESURSELE DE APĂ". BIBLIOGRAFIE. VOL.1. CH., 2013.
      ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
       BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ CENTRALĂ „ANDREI  LUPAN”
                           


                           
                                    
      CERCETĂTORI ŞTIINŢIFICi  ÎN DOMENIUL

                    „ RESURSELE DE APĂ ”                                  
                                        
                                            Indice bibliografic tematic                                                          
 Vol. 1.

Chişinău, 2013

                                          
                                                                    PREFAŢĂ
      Cercetătorii de la Academia de Ştiinţe a Moldovei dobândesc o experienţă semnificativă ştiinţifică şi practică în domeniul “Resursele de apă în Moldova”. Congresele, simpozioanele, conferinţele internaţionale şi naţionale  – sunt platformele pentru dezbaterea problemelor ce ţin de resursele de apă, identificarea căilor soluţionării lor, schimbul de experienţă şi informaţie, stabilirea relaţiilor între cercurile ştiinţifice din diferite ţări.
      Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca – unic cercetător în diferite domenii : chimie, chimie ecologică, fizică, dar şi în domeniul umanistic şi participând la toate evenimentele de importanţă naţională şi internaţională permanent accentuează importanţa eforturilor actuale ale savanţilor Academiei de Ştiinţe, specialiştilor din diverse domenii în ideea identificării problemelor apei şi a explorării culturii ce ţine de domeniul apei. „Apa este unul dintre darurile cele mai importante ale naturii pentru omenire, asigurarea accesului oamenilor la apa potabilă de calitate este cel mai important obiectiv”,  accentuează academicianul, relevând rolul major al apei pentru sănătate, în economia naţională, în istoria diferitor state, dar şi în religie, mitologie şi artă. Deasemenea subliniază necesitatea efectuării cercetărilor privind crearea unor tehnologii de purificare şi tratare a apelor şi prezentând  metode moderne şi eficiente de epurare a apei.
      Igor Serotila, secretarul Programului de stat „Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor”, prezintă structura Programului şi interacţiunea cercetătorilor cu societatea şi autorităţile administraţiei publice locale şi centrale. Totodată, Igor Serotila precizează, că pentru soluţionarea problemelor de aprovizionare cu apă în cadrul programului a fost elaborat un concept de gestionare descentralizată a resurselor de apă. Acesta a fost expus în cadrul mai multor şedinţe publice cu autorităţile de resort, precum şi în cadrul reuniunilor de specialitate din spaţiul european de cercetare. Respectivul concept va fi propus spre aprobare în contextul elaborării cadrului normativ referitor la  noile legi ai apelor, la care participă cercetătorii AŞM.
      Constantin Moraru, dr. hab., prof., şef al Laboratorului de Hidrogeologie şi Geologie Inginerească, Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM îşi expune parerea despre situaţia cu privire la starea apelor subterane. Specialistul remarcă necesitatea utilizării apelor de tranzit (din Prut şi Nistru) şi conservarea apelor subterane, dată fiind importanţa acestora pentru ecosistemul Republicii Moldova. Totodată, C. Moraru menţionează faptul că utilizarea apelor subterane în scopul aprovizionării cu apă a populaţiei nu este oportună. Utilizarea excesivă şi necontrolată a acestor resurse va avea un impact negativ asupra dezvoltării durabile a Republicii Moldova. În acest context, cercetătorul remarcă că apele de tranzit nu sunt utilizate adecvat, potenţialul de utilizare al cărora ar acoperi necesităţile socio-economie ale ţării.
      Elena Zubcov, dr. hab., prof., şef al Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie, Institutul de Zoologie al AŞM, prezintă situaţia precară, în care se află astăzi apele r. Nistru, precum şi utilizarea ineficientă şi abuzivă de către autorităţi a acestor resurse. Mai mult, expertul a menţionat că repercusiunile managementului defectuos al bazinului r. Nistru va genera o situaţie dezastruoasă atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru Ucraina.
     Fiind delegată din partea comunităţii ştiinţifice a Republicii Moldova la negocierea Acordului între Ucraina şi Republica Moldova privind funcţionarea Complexului energetic Dnestrovsk, dr. hab., prof. Elena Zubcov semnalează pericolul iminent al finalizării construcţiei Hidrocentralei de la Dnestrovsk asupra regimului hidrobiologic al r. Nistru.
     Revenind la soluţiile propuse de savanţi, un element de noutate pentru Republica Moldova, introdus de noua lege a apelor este cel al managementul descentralizat (principiul bazinal), conform căruia resursele de apă se formează şi se gospodăresc în bazine şi subbazine hidrografice.
   În acest sens, în cadrul Programului de Stat ”Cercetări științifice și de management ale calității apelor”, au fost efectuate studii de asimilare a bunelor practici atât manageriale, cât și legislative utilizate în comunitatea internațională, inclusiv în spațiul european. Rezultatele acestor studii s-au cristalizat în conceptul de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, care presupune o gestionare descentralizată a resurselor de apă și include alimentarea cu apă a localităţilor republicii din apele de suprafaţă şi de tranzit, minimalizând folosirea apelor subterane.
      Potrivit conceptului, oraşele din Nordul republicii sunt alimentate cu apă din râul Prut şi Nistru printr-o rețea hidrografică comună, formată din apeductul Soroca-Bălţi și lacul de acumulare Costeşti-Stânca. Centrul republicii este alimentat din bazinul fluviului Nistru prin stațiunea de la Vadul lui Vodă. Pentru alimentarea Sudului republicii este utilizată apa din fluviile Prut, Dunărea, Nistru.
      Savanţii îşi arată disponibilitatea şi suportul ştiinţific deplin pentru autorităţile în domeniu și îşi exprimă speranţa consolidării acţiunilor tuturor factorilor de decizie naţională în soluţionarea problemelor semnalate, anticipând apropierea situaţiei critice în această problemă vitală.
      În acest sens, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a elaborat primul număr al bibliografiei “Cercetători ştiinţifici în domeniul resurselor de apă”, care conține informații despre activitatea savanţilor în acest domeniu. Prima ediție include listele lucrărilor următorilor savanţii :  acad. Gheorghe Duca, membru cor. Tudor Lupaşcu, dr. Maria Sandu, dr. hab. Petru Cocîrţă, dr. hab. Orest Melniciuc, dr. hab. Constantin Moraru.
                                                  Valentina Gurieva   
                                        Bibliograf BŞC „A. Lupan” a AŞM